ಸೀಳು ತುಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?

ಸೀಳು ತುಟಿ(Cleft lip) ಮೇಲಿನ ತುಟಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಸೀಳು ಅಂಗುಳ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಮುಖದ ರಚನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮದೋಷ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು(genetic condition) ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಟಿಯಲ್ಲಿನ ಒಡಕು – ತುಟಿ ಮೇಲಿನ ಒಸಡು ಮತ್ತು ಅಂಗುಳಿನ ಮೂಲಕ ತುಟಿಯನ್ನು ಮೂಗಿನ…

Heard about Cleft lip?

Cleft lip  Cleft lip and cleft palate are splits in upper lip. These results when facial structure does not develop properly. This is a very common birth defect. It mostly occur due to some genetic conditions or any syndrome. Symptoms A split in upper lip of the mouth which affects the face. A split in…

SEPTOPLASTY

This is the procedure in which the displaced bone and cartilage that divides the two nostrils is repositioned. During the procedure, the nasal septum is straightened and relocated to the middle of your nose. This may involve the surgeon to cut and eliminate parts of the nasal septum before reinserting them in the correct position….

Cosmetic surgery

Cosmetic surgery Cosmetic surgery or Aesthetic surgery is a unique surgical procedure that focuses on enhancing the appearance through corrections by surgical and medical techniques. Cosmetic surgery can be performed on all parts of the body. Under cosmetic surgery there are various surgeries and reconstruction surgery is a part of cosmetic surgery. Its focus is…